Åpenhetsloven

Redegjørelse etter Åpenhetsloven

Stavanger, 28.06.2023

1. Om virksomheten

SVG Property AS inkludert alle datterselskaper («SVG») er et av de større eiendomsselskapene i
Norge, med fokus på kontoreiendommer i Stavanger-regionen. SVG eier flere meget attraktive
eiendommer, deriblant Ankerkvartalet og kjøpesenteret Herbarium i Stavanger sentrum, og flere
eiendommer i Hinna Park (Jåttåvågen). SVG sin visjon er å bli det største og mest attraktive
utleieselskapet for kontormarkedet i denne regionen. SVG har fem ansatte.

SVG er omfattet av lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven»). Åpenhetsloven pålegger SVG
en plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Aktsomhetsvurderingene
skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten
virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative
konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Styret er overordnet ansvarlig for implementering av Åpenhetslovens forpliktelser. SVG har nedfelt
sine plikter og oppgaver i en egen rutine, vedtatt av styret, som er tilpasset SVGs virksomhet og
risiko. Her fremgår det hvordan SVG oppfyller lovens krav.

Den daglige oppfølgingen av SVGs plikter og oppgaver under Åpenhetsloven utføres av Daglig Leder
(«DL») og Newsec som står for den løpende drift, ettersyn og teknisk forvaltning av SVG
eiendommer. Herunder kommer gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og oppfølging av
forretningspartnere og leverandører.

Newsec er omfattet av Åpenhetsloven, og har etablert retningslinjer og styringsmekanismer som skal
ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Newsec gjennomfører
risiko- og aktsomhetsvurderinger og publiserer en årlig redegjørelse som er tilgjengeliggjort på
Newsecs hjemmeside.
Newsec er en leverandør som tilbyr et komplett tjenestespekter innen forvaltning, drift og
rådgivning. Newsec har et fokus på kvalitetsstyringssystemer og å forsterke en bedriftskultur som
understøtter selskapets og kundenes verdier og mål innen bærekraft. Newsec er opptatt av å
fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og har
forankret dette i sine retningslinjer og styringsmekanismer. Selskapet er sertifisert innen ISO 14001,
ISO 9001 og Achilles/startbank. Som forvalter av kunders eiendommer og verdier, stiller Newsec
strenge krav til egen virksomhet, også til de leverandører som Newsec engasjerer på sine SVGs
vegne. Følg link til Newsecs kvalitets- og miljøarbeid og Newsecs bærekraftsrapport

2. Avdekket risiko

Et sentralt element ved aktsomhetsvurderingene er at SVG som foretak skal "kartlegge og vurdere
faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til
virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller

forretningspartnere." SVG er også pålagt å iverksette egnede tiltak for å håndtere faktiske eller
potensielle negative konsekvenser og følge med på gjennomføring og resultater av slik håndtering.

Kartlegging av leverandørkjeder og forretningspartnere er basert på OECDs modell for
aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer blant annet en risikobasert tilnærming for å vurdere
etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold hos SVGs
leverandører og forretningspartnere.

Som en aktør innen eiendomsbransjen, har vi identifisert at vi har en iboende bransjerisiko knyttet til
ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter hos tjenesteleverandører. Til tross for at dette ikke er en
identifisert negativ konsekvens, har vi valgt å tilnærme oss risikovurderingene med prinsippet om
risikobasert tilnærming, og derfor fokusert særlig på denne siden av virksomheten og
leverandørkjede. I eiendomsbransjen er følgende generelle risikoområdene knyttet til virksomheten
ansett å være:

- Kjøp av tjenester fra bygg- og anleggsbransjen: risiko forbundet med fravær av
arbeidskontrakter, arbeidsforhold, HMS, lønn og arbeidstid. For utenlandske arbeider kan
det være risiko knyttet til boforhold som arbeidsgiver står for.

- Leverandørkjedene knyttet til materialer som brukes i forbindelse med byggeprosjekter som
stein, stål, sement og tre: risiko forbundet med fremskaffelse og produksjon av disse
materialene.

- Vaskepersonell og håndverkere utover bygg- og anlegg: risiko forbundet med fravær av
arbeidskontrakter, utfordringer knyttet til lønn- og arbeidsvilkår, herunder overtidsarbeid i
strid med gjeldende regelverk.

- Forhold knyttet til forsyningskjedene for utstyr og teknologi som installeres på
eiendommen(e): risiko forbundet med innholdet i elektronikk

SVGs primære forretningspartnere og leverandører er aktører som yter tjenester i forbindelse med
forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommen(e). SVG har ca. 130 forretningspartnere og
leverandører, hvorav majoriteten er større norske virksomheter, også underlagt Åpenhetsloven.

For aktsomhetsvurderinger av SVGs leverandører, har SVG og Newsec kartlagt risiko knyttet til land,
bransje, antall ansatte og virksomhetsrisiko. Kartleggingen har blitt basert på offentlig tilgjengelig
informasjon samt informasjon innhentet direkte fra leverandørene der man har funnet dette
nødvendig.

Basert på kartleggingen av risiko og en vurdering av SVGs leverandører, er leverandørene
systematisert i lav, medium og høy risiko. Kriteriene for denne klassifiseringen omfatter blant annet
land- og bransjerisiko, samt SVGs mulighet til å påvirke leverandøren positivt.

3. Tiltak og resultater

SVG iverksetter tiltak ut ifra en risikobasert tilnærming og basert på forholdsmessighetsprinsippet.
SVG ønsker å bruke sin påvirkningskraft for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter
og anstendige arbeidsforhold.

4. Kontaktinformasjon

Eventuelle henvendelser knyttet til SVGs etterlevelse av Åpenhetsloven kan rettes til DL, Tonje Rosenvold tonje@svgproperty.no